Ochrana oznamovatelů

Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu.

Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

V souladu s požadavky Zákona a Směrnice je v Muzeu Komenského v Přerově, příspěvkové organizaci, zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace (dále jen povinný subjekt), je v souladu s § 8 zák. č. 171/2023 Sb. povinna zavést interní kanály pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, c) porušuje tento zákon, nebo d) porušuje jiný právní předpis nebo porušuje práva Evropské Unie v oblasti:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.

Oznamovatelem je dle Zákona a Směrnice fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí VOS povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Za splnění určitých podmínek stanovených v  § 7 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů  má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Ředitel Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace určil příslušné osoby pro přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Jana Miková (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: +420 581 219 380, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně
a) elektronicky na email whistleblowing@prerovmuzeum.cz

b) v listinné podobě zaslat na adresu:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
Horní náměstí 7/7
750 02 Přerov - Město

obálku zřetelně označit „WHISTLEBLOWING – Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

2. Ústně
Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:
a) telefonicky na telefonním čísle +420 581 219 380
b) příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době: od 9.00 hodin do 15.00 hodin

Oznámení musí obsahovat:
a) údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
b) oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa
c) informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
d) zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

K příjmu a zpracování všech informací z oznámení a k řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.

V případě podání oznámení jiným, než výše uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis, který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 Zákona a čl. 19 Směrnice.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (dle Zákona a Směrnice) dozví o možném protiprávním jednání stanoveným § 2 Zákona nebo o porušování práv Unie, může podat oznámení.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.