Provozní řád

Návštěvní řád návštěvních prostor Muzea Komenského v Přerově v prostorách přerovského zámku.

Článek 1. Všeobecná ustanovení

1.1. Návštěvními prostorami MKP se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku prezentovaných sbírek formou expozic, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů.

1.1.1. Přístupnost těchto prostor je časově vymezena stanovenou návštěvní dobou, je poskytována za finanční úhradu (vstupné) a se stanoveným rozsahem služeb zodpovědných pracovníků MKP. Časové vymezení doby návštěvnosti i výše vstupného jsou zveřejňovány ve vstupních prostorách přerovského zámku a na webové stránce MKP (www.prerovmuzeum.cz). Dočasné odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na informačních panelech, případně v tisku, dalších médiích a na webové stránce MKP (www.prerovmuzeum.cz).

1.1.2. Vstup do všech výstavních prostor MKP je návštěvníkovi povolen po  předložení platné vstupenky. 
Z  bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny musí být ohlášeny předem a mohou mít nejvýše 40 osob.

1.1.3. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč. Případné placení fakturou řeší ekonomické oddělení MKP. Zakoupené vstupné se nevrací.

1.1.4. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby.

1.1.5. Specifické žádosti návštěvníků na komentované prohlídky, umožnění vstupu mimo návštěvní dobu, poskytnutí zvláštních druhů prezentace poznatků i výsledků muzejní dokumentace lze zajistit na základě předchozí žádosti a dohody s pověřenými pracovníky MKP individuálně.

1.1.6. Výše vstupného do expozic, na výstavy a další akce je stanovena individuálně a diferencovaně, jeho vyznačení je prezentováno v pokladně návštěvních prostor a na webové stránce MKP (www.prerovmuzeum.cz) a je v souladu s výší ceny uváděné na prodávaných vstupenkách.

1.1.7. MKP poskytuje výhody a slevy ze stanovené ceny vstupného individuálním a hromadným návštěvníkům na základě podmínek sjednaných mezi MKP a organizacemi nabízejícími koordinované služby v rámci rozvoje turistického cestovního ruchu, spolupráce muzeí, kulturních zařízení apod. Výhody a slevy jsou prezentovány v pokladně návštěvních prostor a na webové stránce MKP (www.prerovmuzeum.cz). Mimo uvedené časově vymezené výhody a slevy může ředitel MKP na základě konkrétní žádosti poskytnout jednorázové výhody a slevy.

Článek 2. Ochrana a bezpečnost sbírek a ochrana majetku MKP

2.1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících zaměstnanců MKP (průvodci, pokladní, edukační pracovníci). Při skupinových výpravách nese odpovědnost vedoucí (např. učitel, vychovatel). 

2.1.2.  Osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavené předměty nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány. 

2.1.3. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní.  Rovněž je zakázán volný pohyb psů a jiných zvířat výjimkou vodícího psa pro nevidomé. 

2.2. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu MKP, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost  bude  vyžádána asistence policie ČR
(§ 13, zák.č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů MKP. 

2.2.1. Je zakázáno jakkoli poškozovat sbírky i jiný majetek zejména:

a) dotýkat se vitrín a vystavených předmětů. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny. Návštěvníci se zbytky zraku a nevidomí se mohou dotýkat vybraných exponátů pod metodickým vedením lektora MKP.

b) psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat

c) opouštět prohlídkovou trasu

d) rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou, hlasitými projevy a podobnou činností) návštěvníky či výklad průvodce

e) odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.

2.3. Fotografování vystavených exponátů ve výstavních prostorách je povoleno, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak,  výhradně pro osobní potřebu a to bez použití externího blesku a stativu.

2.3.1.Výjimky fotografování  povoluje ředitel MKP. V případě povolení je autor snímku povinen zajistit při zveřejnění dodržení podmínek zachování autorského práva a zveřejnit údaje, že fotografované předměty jsou majetkem MKP či v jeho správě.

2.3.2.Muzeum je schopno zajistit profesionální fotografování vlastními pracovníky na základě objednávky a za finanční úhradu.

2.4. Nedodržení těchto podmínek je důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady  vstupného.

Článek 3.  Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

3.1. Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků MKP. 

3.2. Návštěvníci výstavních prostor a zejména věže zámku se nesmí odchýlit od vymezených tras  a důsledně dbát pokynů pověřených pracovníků z důvodu vlastní bezpečnosti.

3.2.1. V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající zaměstnanec první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci. O úrazu sepíše protokolární záznam a odevzdá jej nejpozději do jednoho dne nadřízenému pracovníku.

Článek 4.   Závěrečná ustanovení

4.1. MKP  nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního řádu MKP.

4.2. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky a zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize, jež je vedena v pokladně zámku.  V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného vedoucího pracovníka, jeho zástupce nebo přímo na vedení MKP.

4.3. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem podpisu ředitele MKP.

V Přerově dne 1. března 2011

Mgr. Radim Himmler, ředitel