Historické knižní fondy

Počátky tohoto sbírkového fondu položil František Slaměník, který shromažďoval zejména staré tisky vydané jednotou bratrskou a muzeu daroval svou osobní knihovnu. Ta se rozrůstala na základě dalších nákupů a darů. 

Ve sbírce se nacházejí tištěné a rukopisné svazky od 15. století do poloviny 19. století ze střední a západní Evropy. Obsahuje českou i cizojazyčnou literaturu s převahou česky a německy psaných knih. Zahrnuje literaturu náboženskou, filozofickou, historickou, jazykovědnou, zeměpisnou, přírodovědnou, z oblasti domácího hospodářství apod.

Význačná je sbírka původních vydání děl J. A. Komenského a dále sbírka asi 150 kusů biblí vydaných v českých zemích, jejíž základ položil František Slaměník. Jednotlivě bychom mohli připomenout spisy Martina Luthera, Filipa Melanchthona, bratrské kancionály (včetně Ivančického nebo Šamotulského), Diadochos od Bartoloměje Paprockého nebo jeho první moravský místopis Zrcadlo slavného markrabství moravského.

Z rukopisných fondů, většinou z 17. - 19. století, si zaslouží pozornost zejména rukopisy a přepisy Kristiana Kottera, Jiřího Středovského nebo J. H. A. Gallaše.

Pomůckou k práci se sbírkou je dvousvazkový bibliografický soupis a CD-ROM, vydaný v roce 2003 – Pumprla, Václav: Soupis historických knižních fondů Muzea Komenského v Přerově. K 31. 12. 2019 obsahovala sbírka 3 711 evidenčních čísel.

Sbírku spravuje Mgr. Helena Kovářová (Oddělení společenských věd).