Drechsler Aleš, Mgr.

Funkce: kurátor, správa sbírek: archeologie
Telefon: 605 783 728
Email: drechsler@prerovmuzeum.cz 

Oddělení společenských věd
Pracoviště: Přerov, Nábřeží Edvarda Beneše 21 (budova bývalé elektroškoly)

Vzdělání

1991 - 1994
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, historie  a archeologie

1991 - 1999
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, archeologie  

Specializace

osídlení regionu Záhoří (Kelčské pahorkatiny) a Moravské brány v prehistorii a časné době dějinné, utváření a vývoj raně středověké přerovské aglomerace

Odborné zaměření

kurátor archeologické sbírky, provádění záchranných archeologických výzkumů (především v obvodu města Přerova a jeho městských částí)

Praxe

od 1995
archeolog Muzea Komenského v Přerově

Archeologické výzkumy 

1991-1993 – Mušov – římská stanice a další lokality spojené s římským vojenským zásahem na Moravě
1992 – Těšetice – Kyjovice – univerzitní výzkum neolitického sídliště
1993 – Pohansko u Břeclavi – univerzitní výzkum velkomoravské opevněné lokality
1992, 1993 – výzkum laténského oppida Staré Hradisko
1994 – Přáslavice – Kocourovec – záchranný archeologický výzkum neolitického sídliště
1995 – Kladníky – výzkum staroneolitického sídliště na Přerovsku

Vedení archeologického výzkumu

1999 - dosud  Vedení záchranných archeologických výzkumů Muzea Komenského v Přerově,p.o. v rozsahu působnosti okresu Přerov, především však v historickém jádru Přerova a v Předmostí.

Granty a projekty

 • Státní archeologický seznam ČR – podíl na projektu Státního ústavu památkové péče, správa regionálních dat SAS a jejich doplňování a aktualizace Muzeem Komenského v Přerově od r. 2002
 • a) Spolupráce na grantovém projektu GAČR č. 404/03/358 „Výšinná opevněná osada lidu badenské kultury v Hlinsku u Lipníka n. Bečvou“, vedoucí řešitel grantu PhDr. L. Šebela, CSc. S podporou tohoto grantu byla rovněž v roce 2005 realizována výstava „Užití kamene v pravěku“ v Muzeu Komenského v Přerově.
 • b) Spolupráce projektu Archeologického ústavu AV ČR „Výšinná opevněná osada lidu badenské kultury v Hlinsku u Lipníka n. Bečvou“, vedoucí projektu PhDr. L. Šebela, CSc., projekt na základě hospodářské smlouvy ARÚ AV ČR Brno č. 7268. Spolupráce Muzea Komenského v Přerově v r. 2006.
 • Spolupráce na grantovém projektu GA ČR reg..č. 404/05/2671 „Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech“ v letech 2005-2007. Hlavní řešitelé grantu PhDr. I. Boháčová a PhDr. L. Poláček, do rámce grantu zahrnuta i problematika raně středověkého podhradí – suburbia – pod Přerovským hradem. S podporou tohoto grantového projektu vytvořena studie o topografii archeologických výzkumů v Přerově 1984 – 2005.
 • Odborné partnerství a účast na projektu Statutárního města Přerova „Předmostím až do pravěku“ (Od r. 2005) – v jeho rámci podíl na vybudování stejnojmenné vlastivědné stezky s archeologicko – historickou tématikou a zejména Památníku lovců mamutů na lokalitě „Skalka“ v Přerově – Předmostí v r. 2006. Projekt finančně zaštítěn programem Evropské unie Společenství Interreg III.a.- Česká republika – Polsko; v rámci partnerství spolupráce s účastníky téhož projektu v Krasiejówě u Ozimku v Polsku.
 • Odborné partnerství a účast na přípravě projektu Statutárního města Přerova „Mamutov“ – záměru vybudování areálu na lokalitě „Hradisko“ v Přerově – Předmostí, prezentujícího význam lokality Předmostí v období paleolitu a různé aspekty života loveckých komunit v paleolitu.
 • Grant Statutárního města Přerova na vydání publikace Archeologie Přerovska (r.2010)
 • Účast na realizaci společného projektu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR  „Rekonstrukce fyzické podoby a životních podmínek obyvatelky opevněné osady z pozdní doby kamenné u Hlinska s využitím moderních přírodovědných metod“ (r. 2018-2019, vedoucí výzkumného týmu L. Šebela z ARÚ Brno)

Stálé expozice (autor, spoluautor)

 • Pravěk Tovačovska (scénář, instalace), stálá expozice instalována  v 1 místnosti přízemí východního křídla tovačovského zámku, otevřena v r. 1997
 • Archeologie Přerovska (scénář a instalace 2 místností věnovaným neolitu až době římské, věcný garant celé expozice), stálá expozice archeologie instalovaná v 6 polosuterénních místnostech jižního přerovského zámku, instalace 1999-2000, otevřena 9.9. 2000.
 • Archeologie na hradě Helfštýn (scénář expozice). Stálá expozice archeologie na Helfštýně, instalovaná v prostoru poděbradské bašty na 4. nádvoří hradu, otevřena 18.5. 2012.

Výstavní činnost (autor, spoluautor)

 • Zbraně v pravěku a raném středověku. Nejstarší militária Moravy a Slezska. Převzatá, upravená a doplněná putovní výstava Vlastivědného muzea v Olomouci, hlavní kurátor výstavy M. Tymonová, kurátor instalace v MK v Přerově A. Drechsler, 30.9.-2.11. 1997 instalována ve velkém výstavním sále přerovského zámku.
 • Germáni a Římané na střední Moravě. Společná putovní výstava Muzea Prostějovska v Prostějově, Vlastivědného Muzea v Olomouci a Muzea Komenského v Přerově (podíl na scénáři a všech instalacích), 24.7. 2003 – 30.11. 2003 instalována ve velkém výstavním sále přerovského zámku.
 • Užití kamene v pravěku (hlavní kurátor výstavy, která byla realizována ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně). 15.9. – 30.11. 2005 instalována ve velkém výstavním sále přerovského zámku.
 • Sága moravských Přemyslovců. Převzatá putovní výstava Muzea Města Brna a Vlastivědného muzea v Olomouci, upravená a doplněná, kurátor instalace v MK v Přerově A. Drechsler. 20.9 – 26. 12. 2007 instalována ve velkém výstavním sále přerovského zámku.
 • Archeologie na hradě Helfštýně, (hlavní kurátor výstavy). 18.9. 2009 – 31. 12. 2009 instalována ve velkém výstavním sále přerovského zámku.
 • Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze (kurátor výstavy). 15.7. – 25.9. 2011 instalována v galerii přerovského zámku
 • Umění z času lovců (kurátor výstavy a spoluautor scénáře spolu s M. Frouzem). 25.5. – 30.9. 2012 instalovaná v galerii přerovského zámku.
 • Svědectví archeologických nálezů o nejstarším osídlení Hustopeč nad Bečvou a jejich okolí (kurátor výstavy). 15. - 16. 9. 2012 instalovaná v budově ZŠ Hustopeče nad Bečvou k 60. výročí otevření nové školní budovy v Hustopečích nad Bečvou.
 • Zkáza z nebe (kurátor výstavy spolu se Z. Schenkem, scénář výstavy). 20. 11. 2014 – 15. 3. 2015 instalovaná v kapli přerovského zámku.
 • Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena? (kurátor, scénář výstavy). 15. 11. 2016 – 12. 3. 2017 instalovaná ve velkém výstavním sále přerovského zámku.
 • Příběhy z pravěku (S trochou fantazie a vědeckých poznatků) , 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019 instalovaná v galerii přerovského zámku. Příprava a realizace výstavy (kurátor výstavy a spoluautor scénáře spolu s M. Strakovou)
 • Nevěsty z jiných světů, cizinky v nás, 20.2. – 26. 7. 2020 instalovaná ve výstavních sálech přerovského zámku. Zčásti převzatá a doplněná putovní výstava atelieru Jak obléci pračlověka (spolu s M. Strakovou kurátor přerovské instalace výstavy, doplnění výstavy sbírkovými předměty)

Členství v odborných komisích

Středomoravská archeologická komise (od r. 1996)
Komise rady Města Přerova pro kulturní památky (v letech 2002-2006)
Komise  pro koordinaci projektů „Předmostím až do pravěku“ a „Mamutov“ při magistrátu Města Přerova (od r. 2005)
Člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea regionu Valašsko (od 22. 6. 2012)

Nabídka přednáškových okruhů

 • Pravěk Přerovska, 2 hodiny
 • Vývoj osídlení území přerovského regionu od paleolitu do příchodu Slovanů v 6. století n. l. Nejvýznamnější archeologické lokality regionu
 • Osídlení Přerovska v raném středověku, 1,5 hodiny
 • Osídlení Přerovska od příchodu prvých slovanských kolonistů po pol 6. století n. l. do počátku 13. století. Období starší, střední a mladší doby hradištní. Nemovité archeologické památky raného středověku: nížinné osady, hradiska, centrální lokality, pohřebiště. Komunikace, správní začlenění regionu 11.-13. století
 • Přínos archeologie k poznání hradu Helfštýna, 1,5 hodiny
 • Základní přehled historie vývoje hradního areálu: přírodní podmínky a geografická poloha, osídlení doby bronzové, základní milníky vývoje hradního areálu 14-17.století.
 • Archeologické výzkumy a jejich přínos k poznání hradu, každodenní život na hradě ve svědectví archeologických nálezů.
 • Předmostí u Přerova – objevování nejvýznamnější archeologické lokality Přerovska, 1,5 hodiny
 • Archeologické výzkumy a jejich přínos na významné stanici lovců mamutů v Moravské bráně, „geniu loci“ širokého regionu i v dalších etapách prehistorie. Objevy na lokalitě od 70. let 19. století do současnosti.
 • Přerov na počátku dějin – od raně středověké aglomerace k městu, 2 hodiny
 • Přerov a Předmostí od počátku slovanského osídlení 8. století n. l., utváření sídelní aglomerace od velkomoravského období, významné slovanské nekropole v Předmostí, vznik centrálního opevněného ústředí v Přerově na počátku 11. století spolu s „podhradním“ zázemím (suburbiem) za polské expanze, vývoj v přemyslovském období do vniku institucionálního města a problematika jeho počátku v archeologických pramenech.
 • Záhoří v pravěku – nejstarší osídlení Kelčské pahorkatiny, 2 hodiny
 • Vývoj osídlení krajiny mezi předělem Moravské brány a Hostýnskými vrchy (Kelčské pahorkatiny) od paleolitu do příchodu Slovanů. Nejvýznamnější archeologické nemovité památky mikroregionu, fenomén „mohylníků na Záhoří“, komunikační význam území. Objevitelé archeologických památek na Záhoří, archeologické výzkumy v oblasti.
 • Lze nabídnout rovněž cca 1,5hodiny trvající přednášky s PPT prezentací k vývoji prehistorického osídlení a archeologickým památkám a nálezům na území katastrů řady obcí Přerovska, jež byly v tomto ohledu celkově zpracovány: Prosenice, Přestavlky, Bezuchov, Dřevohostice, Kojetín, Pavlovice u Přerova, Polkovice, Ústí, Žeravice, Rouské

Návrhy vycházkových okruhů s archeologickou tématikou

 • Vycházka po archeologických památkách Předmostí, 1,5 – 2hodiny
 • Komentovaná procházka po nejvýznamnějších archeologických lokalitách Předmostí – Skalka s památníkem Lovců mamutů a cca 300m severně ležící sprašová vyvýšenina Hradiska.zastavení a komentář k místům spjatých s historií nejvýznamnějších objevů v Předmostí. Výklad k archeologickým, historickým a geologickým zajímavostem předmostských lokalit.
 • Archeologická vycházka přerovským Horním náměstím, 1,5 hodiny
 • Vycházka Horním náměstím s 6-7 komentovanými zastaveními, týkajících se významných archeologických objevů na travertinovém návrší, s poznatky o jeho osídlení od paleolitu do pozdního středověku. Výklad též k dochovanému pozdně gotickému opevněn Horního města a jeho předchůdcům.

Publikační činnost

 • Drechsler, A. – Janiš, J. 1998: Záchranný archeologický výzkum v Kelči (okr. Vsetín), in: Ústav archeologické památkové péče v Olomouci. Ročenka 1997, 126-136, Olomouc.
 • Drechsler, A. 1999: Počátky osídlení pavlovického katastru, in: Pavlovice u Přerova. Historie a přítomnost obce, 17 – 20, Pavlovice u Přerova.
 • Stránský, K. – Rek, A. – Drechsler, A 1999.: K otázce hmotnostní bilance pochodu přímé výroby železa z rud v laténských redukčních pecích. Rozpravy NTM v Praze 161, Z dějin hutnictví 28, Národní technické muzeum Praha 1999, s. 36–42. ISBN 80-7037-083-1, ISSN 0139-9810.
 • Drechsler, A. 2000: Prehistorické osídlení Přerova a Předmostí, in: Lapáček, J. a kol.: Přerov. Povídání o městě, 1-5, Přerov.
 • Drechsler, A. 2000: Osídlení katastru Horního Újezdu v pravěku a časné době dějinné, in: Horní Újezd. Historie a současnost, 5 – 7, Horní Újezd.
 • Drechsler, A. 2000: Prosenický katastr v prehistorii a časné době dějinné, k.ú. Prosenice a Proseničky. in: Prosenice 1275-2000, 33 – 48, Prosenice.
 • Drechsler, A. 2001: Pravěké osídlení katastru Brodku u Přerova, in:Lapáček, J. a kol.: Brodek u Přerova. Historie a současnost, 5-7, Brodek u Přerova.
 • Drechsler, A. 2001: Pravěké osídlení katastru Sobíšek, in: Passinger, B. a kol.: Sobíšky – obec půhončí – včera a dnes, 12-13, Sobíšky.
 • Drechsler, A. 2002: Počátky osídlení katastru obce Přestavlky, in: Přestavlky. Historie a současnost, 14 – 32, Přestavlky.
 • Drechsler, A. 2002: Počátky osídlení katastru obce Buk, in: Buk – povídání o obci, 6 – 11, Buk.
 • Drechsler, A. 2002: Počátky osídlení, in: Lipník nad Bečvou. Klíč k Moravské bráně, 6 – 9, Lipník nad Bečvou.
 • Drechsler, A. 2003: Počátky osídlení katastru Radvanic, in: Radvanice. Obec půhončí a poddanská, 7 – 10, Radvanice.
 • Drechsler, A. 2004: Osídlení Kelečska v pravěku a časné době dějinné, in: Kovářová, S. – Papajík, D. a kol.: Dějiny města Kelče, 11-31, 336-341, 393-398, Kelč.
 • Drechsler, A. 2005: Bezuchovský katastr v pravěku a časné době dějinné, in: Bezuchov. Dějiny a přítomnost obce, 11 – 26, Bezuchov.
 • Drechsler, A. 2006: Archeologické nálezy a lokality na katastru Bezuchova, Střední Morava 22, ročník 12, 55-71.
 • Drechsler, A. 2006: Nejstarší osídlení katastru Horní Moštěnice, in: Špalková, M. a kol.: Horní Moštěnice,. Kapitoly z dějin obce, 11-16, Horní Moštěnice.
 • Drechsler, A. 2006: Osídlení katastru obce Ústí v pravěku a raném středověku, in: Ústí. Historie a současnost, 9 – 17, Ústí.
 • Drechsler, A. – Fišmistrová, V. – Lapáček, J. 2006: Dějiny města Přerova v datech. Přerov 2006.
 • Drechsler, A. – Procházka, R. – Schenk, Z., 2006: Počátky osídlení Přerova a Předmostí. Archeologové k 750. výročí povýšení Přerova na město. Část 1. In: Vlastivědný věstník moravský, ročník LVIII, sešit 2, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2006, 113 - 122.
 • Drechsler, A. – Procházka, R. – Schenk, Z., 2006: Počátky osídlení Přerova a Předmostí. Archeologové k 750. výročí povýšení Přerova na město. Část 2. In: Vlastivědný věstník moravský, ročník LVIII, sešit 3, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2006, 242 - 261.
 • Procházka, R. – Drechsler, A. – Schenk, Z. 2006: Přerov (okr. Přerov), střední a mladší doba hradištní. Záchranné a podpovrchové výzkumy 1999 – 2005. Přehled výzkumů 47, 274-278, Brno.
 • Procházka, R. – Drechsler, A. – Schenk, Z. 2006: Raně středověká sídelní aglomerace Přerov (8.-12. století) – současný stav poznání, Archeologické rozhledy LVIII, 2006, 668 – 694.
 • Drechsler, A. 2007: Prehistorie katastru Klokočí a problematika osídlení východní části Bečevské brány v pravěku a raném středověku, in: Kovářová, H. a kol.: Klokočí. Dějiny a přítomnost obce, 9-12, Klokočí.
 • Drechsler, A. 2007: Předmostí u Přerova. Osud lokality. Hanácký kalendář 2008, 2 – 14, Olomouc.
 • Drechsler, A. 2008: Nejstarší osídlení Citova v prehistorii a raném středověku, in: Citov. Historie a současnost obce, 11 – 15, Citov.
 • Drechsler, A. 2008: Osídlení katastru obce Polkovice v prehistorii a časné době dějinné. Archeologické nálezy a lokality, Střední Morava 26, ročník 14, 84 -100.
 • Drechsler, A. 2008: Nejstarší osídlení katastru Drahotuš, in: Lapáček, J. a kol.: Drahotuše. Historie a přítomnost, 15 – 20, Hranice.
 • Procházka, R. – Drechsler, A. – Schenk, Z. 2008: Frühmittelalterliche Besiedlung des Areals der Stadt Přerov – Topographie der archäologischen Grabungen 1986 – 2005, in: Poláček, L ed.: International Tagungen in Mikulčice VI, 207-247, Brno.
 • Drechsler, A. – Pavlík,Č. – Vitanovský, M. 2008: Nevšední nález souboru keramických kadlubů, kachlů a nádob z Lipníku nad Bečvou, Sborník SOA Přerov 2008, s. 5-23.
 • Drechsler, A. 2009: Osídlení katastru města Kojetína v prehistorii a raném středověku, in: Kojetín v proměnách času (sborník), 19 – 36, Kojetín.
 • Drechsler, A. 2010: Počátky osídlení katastru Žeravic, in: Drechsler, A. – Lapáček, J.: Žeravice 1160-2010, 6-11, Žeravice.
 • Drechsler, A. 2010: Prehistorické a středověké osídlení katastru obce Rouské ve svědectví archeologických pramenů, in: Rouské. Dějiny a současnost obce, 8-19, 211-212, Rouské.
 • Drechsler, A. – Hýbl, F. -  Mikulík, J. – Peska, V. - Schenk, Z. – Svoboda, J. 2010: Archeologie Přerovska. Průvodce k expozici Archeologie Přerovska v Muzeu Komenského v Přerově, Památníku lovců mamutů v Předmostí a Malému školnímu muzeu lovců mamutů při ZŠ J. A. Komenského v Přerově – Předmostí, Přerov.
 • Drechsler, A. 2011: Historie archeologického poznání Přerova a výzkumy Muzea Komenského v Přerově. In: Historický Přerov I. K nejstarším dějinám města Přerova, s.  26-40.
 • Drechsler, A. – Kolbinger, D. –Schenk, Z 2011: Neprofesionální archeologové působící na území bývalého Přerovského okresu v letech 1945–2010. In: Archeologie Moravy a Slezska XI. - 2011, Kopřivnice – Hulín – Olomouc - Frýdek-Místek, s. 264-286.
 • Drechsler, A. 2012: Osídlení katastru obce Rouské v pravěku a časné době dějinné. Archeologické nálezy a lokality, Střední Morava č. 33, ročník 18.
 • Drechsler, A. 2012: Bronzový šperk keltské ženy z Přestavlk, Drobné keramické závaží s výzdobou z pozdní doby kamenné z Hlinska, Elektronový šperk lukostřelců pozdní doby kamenné z Předmostí, Zlatý velkomoravský šperk z Horního náměstí v Přerově (4 hesla v katalogu), In: Šmeral, J. (ed.): Perly Muzea Komenského. Katalog k výstavě, vydalo Muzeum Komenského v Přerově, Přerov , s. 6-13.
 • Lauro, J. – Svobodová, J. – Drechsler, A. 2012c: Helfštýn. Stručný průvodce hradem a jeho expozicemi, vydalo Muzeum Komenského v Přerově, Přerov.
  Šmeral, J. (ed.) 2012: Umění z času lovců ve fotografiích Martina Frouze. Katalog k výstavě Umění z času lovců, vydalo Muzeum Komenského v Přerově, Přerov 2012 (Drechsler, A.: popisová část k fotografiím M. Frouze a bibliografie, s. 15-49).
 • Drechsler, A. 2013: Korálky ze skelné pasty, karneolu a křišťálu; zlomek ramene zdobené ostruhy s obdélnou destičkou; trojcípé parohové obložení;  dvoustranný parohový hřeben třívrstvý; Kostěná píšťalka; svršek kožené kotníkové polovysoké boty; dvě velkomoravské hrozníčkovité náušnice (7 katalogových hesel). In.: Jemelková, S. (ed.): Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v historii, kultuře a výtvarném umění v českých zemích. Olomouc
 • Drechsler, A. 2015: Zdobené zlaté spirálovité záušnice. In: Svědkové starých časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc, Olomoucký kraj, s. 58-59.
 • Drechsler, A. 2016: Nejstarší osídlení katastru obce Milotice nad Bečvou, In: Milotice nad Bečvou. Minulost a přítomnost obce, Milotice nad Bečvou, s. 8-13.
 • Drechsler, A. – Šebela, L. 2016: Hlinsko Nad Zbružovým. Archeologický výzkum osady z pozdní doby kamenné na Přerovsku, průvodce k výstavě „Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena?“, Přerov,  6 stran.
 • Peška, J. – Kočár, P. – Drechsler, A. – Fojtík, P. – Vránová, V. (v tisku): „Tovačov – profil I. Paleobotanicko – archeologické vyhodnocení zkoumaného profilu“ In: Archeologické rozhledy.
 • Procházka, R. – Drechsler, A. – Schenk, Z. 2006a: Přerov (okr. Přerov), střední a mladší doba hradištní. Záchranné a podpovrchové výzkumy 1999 – 2005. Přehled výzkumů 47, 274-278, Brno.
 • Procházka, R. – Drechsler, A. – Schenk, Z. 2006b: Raně středověká sídelní aglomerace Přerov (8.-12. století) – současný stav poznání, Archeologické rozhledy LVIII, 2006, 668 – 694.
 • Procházka, R. – Drechsler, A. – Schenk, Z. 2008: Frühmittelalterliche Besiedlung des Areals der Stadt Přerov – Topographie der archäologischen Grabungen 1986 – 2005, in: Poláček, L ed.: International Tagungen in Mikulčice VI, 207-247, Brno.
 • Stránský, K. – Rek, A. – Drechsler, A 1999.: K otázce hmotnostní bilance pochodu přímé výroby železa z rud v laténských redukčních pecích. Rozpravy NTM v Praze 161, Z dějin hutnictví 28, Národní technické muzeum Praha 1999, s. 36–42. ISBN 80-7037-083-1, ISSN 0139-9810.
 • Šebela, L. – Drechsler, A. 2019: Podivná dáma z Kamenného vrchu. Tajemství české minulosti, č. 79, s. 54-56.

Publicistika

 • Drechsler, A. 2012: Umění z času lovců v Muzeu Komenského v Přerově. In.: KROK 9, č. 2, s. 65-67.
 • Drechsler, A. 2012: Chcete vidět Předmostskou venuši? Přijďte se mrknout do muzea. In.: Přerovské listy XI, č. 5/2012, s. 13.
 • Drechsler, A. 2012: Venuši dostal učitel historie. In.: Přerovské listy XI, č. 8/2012, s. 8.
 • Drechsler, A. 2012: Útlou keltskou dívku zdobily bronzové šperky i po smrti. In: Přerovský deník XXI, 22.5. 2012, s.5.
 • Drechsler, A.: Zobrazuje hliněná forma Krista či poutníka? In.: Přerovský deník XXII, 11. 6. 2013.
 • Drechsler, A. 2013: Pozoruhodný inventář z hrobu bojovníka. In.: Přerovský deník XXII: Nové Přerovsko, 17. 5. 2013, s. 13.
 • Drechsler, A. 2013: Ženské spínadlo patřilo v době bronzové k výrazným doplňkům. In.: Přerovský deník XXII: Nové Přerovsko, 19. 4. 2013, s. 12.
 • Drechsler, A. 2013: Unikátní keramika pochází z doby halštatské. In.: Přerovský deník XXII, 13. 8. 2013.
 • Drechsler, A. 2013: Raně středověké polodrahokamové korálky z Přerova. In.: Přerovský deník XXII: Nové Přerovsko, 4. 10. 2013, s. 13.
 • Drechsler, A.- Schön, J. 2013: Památky na letecké boje druhé světové války. In.: Přerovský deník XXII: Nové Přerovsko, 20. 12. 2013, s. 13.
 • Drechsler, A. 2014: Čermáková, Eva, Pravěk Valašska (recenze). In: Valašsko – vlastivědná revue (historie-příroda-lidé-umění-události) 33 (listopad 2014/2), s. 50-51.
 • Drechsler, A. 2014: Zkáza z nebe. 70. výročí bombardování Přerova a leteckých bojů nad Přerovskem. In.: KROK III / 2014, s. 69-70.
 • Drechsler, A. – Schön, J. 2014: Zkáza z nebe nad Přerovem před 70 lety. In.: Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, říjen – prosinec 2014, s. 8-11.
 • Drechsler, A. – Schenk, Z. 2015: Přinášíme reportáž o zkáze z nebe. In.: Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, leden – březen 2015, s. 2-5.
 • Drechsler, A. 2016: Na hradisko „Nad Zbružovým“ u Hlinska před více než pěti tisíci lety..., Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, říjen – prosinec 2016, Přerov, 10-12.
 • Drechsler, A. 2016: Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena?, in: KROK IV/2016, 71-72.
 • Drechsler, A. – Šebela, L. 2016: Počátky objevování osady Nad Zbružovým u Hlinska, Nové Přerovsko, ze dne 30. prosince 2016, č. 52, str. 8. (1. část) a Nové Přerovsko, ze dne 6. ledna 2017, č. 1, str. 8 (dokončení).
 • Drechsler, A. – Straková, M.: „Odraz pravěkého kultu v nálezech z Hlinska I.“. In: Přerovský a Hranický deník – Nové Přerovsko č.4, 27.1.2017, s.8
 • Drechsler, A. – Straková, M.: „Odraz pravěkého kultu v nálezech z Hlinska II.“. In: Přerovský a Hranický deník – Nové Přerovsko č.5, 3.2.2017, s.12
 • Drechsler, A. – Straková, M.: „Odraz pravěkého kultu v nálezech z Hlinska III.“. In: Přerovský a Hranický deník – Nové Přerovsko č.6, 10.2.2017, s.8
 • Drechsler, A. – Straková, M.: „Odraz pravěkého kultu v nálezech z Hlinska IV.“. In: Přerovský a Hranický deník – Nové Přerovsko č.7, 17.2.2017, s.8
 • Drechsler, A.: Hradisko Nad Zbružovým jako osada kameníků? I. In: Přerovský a Hranický deník – Nové Přerovsko č.8, 24.2.2017, s.8
 • Drechsler, A.: Hradisko Nad Zbružovým jako osada kameníků? II. In: Přerovský a Hranický deník – Nové Přerovsko č.9, 3.3.2017, s.8
 • Drechsler, A.: Hradisko Nad Zbružovým jako osada kameníků? I. In: Přerovský a Hranický deník – Nové Přerovsko č.10, 10.3.2017
 • Drechsler, A. – Straková, M.: „Příběhy z pravěku na stránkách knih“. In: Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, říjen – prosinec 2018, s. 5-6
 • Drechsler, A. – Straková, M.: Záhadná žena z pravěkého hradiska u Hlinska, část 1. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXV., 2019, č. 23, 7.6.2019, s. 22.
 • Drechsler, A. – Straková, M.: Záhadná žena z pravěkého hradiska u Hlinska, část 2. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXV., 2019, č. 24, 4.6.2019, s.22.