Nová archeologická sbírka MKP

Nová archeologická sbírka MKP zahrnuje, obdobně jako archeologická sbírka, artefakty vzniklé či shromážděné v důsledku lidské činnosti od starší doby kamenné, přes období mladší a pozdní doby kamenné, doby bronzové, laténské, římské, epochu středověku až po raný novověk (do konce 17. století). Na rozdíl od historicky starší archeologické sbírky jsou do ní zapisovány předměty archeologické povahy, nabyté od počátku roku 2003.

Novou archeologickou sbírku tvoří jak jednotlivé archeologické nálezy, tak i rozsáhlé inventáře záchranných i systematických archeologických výzkumů, realizovaných na území okresu Přerov, výjimečně i v sousedních regionech (Kelečsko).

Předměty jsou do sbírky nabývány jak vlastní terénní činností archeologického pracoviště MKP (záchranné archeologické výzkumy, preventivní povrchové prospekce), tak i převody od jiných oprávněných archeologických organizací, provádějící archeologické výzkumy v regionu. Významnou položkou jsou též náhodné archeologické nálezy, učiněné v regionu nálezci z řad občanů a dobrovolných spolupracovníků muzea.

Nejčastěji jsou do sbírky zařazované nálezové soubory, získané záchrannými archeologickými výzkumy v obvodu města Přerova a jeho městských částí. Významné jsou také archeologické nálezy z hradu Helfštýna, nabyté záchrannými archeologickými výzkumy archeologického pracoviště MKP v posledních letech, zahrnující mimo jiné cenné soubory pozdně gotických, renesančních i barokních kachlů či kolekci militárií,

Nejpočetnější složkou Nové archeologické sbírky MKP je od roku 2019 zbývající část fondu výšinného sídliště z pozdní doby kamenné „Nad Zbružovým“ u Hlinska, získanou v počtu 10700 ks převodem od Vlastivědného Muzea v Olomouci, čímž se dostaly téměř všechny nálezy z uvedené lokality do správy Muzea Komenského v Přerově.

Nová archeologická sbírka obnáší celkem 21 648 ks předmětů (stav na konci r. 2019).

Pro práci se sbírkou je k dispozici písemná evidence, významné předměty jsou zachyceny v formou kresebné i fotografické dokumentace. K artefaktům, které byly nabyty terénními archeologickými výzkumy, jsou k dispozici nálezové zprávy v tištěné podobě..

Nejvýznamnější předměty archeologické sbírky jsou vyobrazeny v knižním průvodci expozicí Archeologie Přerovska.

Sbírku spravuje Mgr. Aleš Drechsler (Oddělení společenských věd).