Archiválie, písemnosti a dokumentace dějin školství a komeniologie

Sbírka obsahuje písemnosti vzniklé od 17. století, největší část předmětů však pochází z období od poloviny 19. století do současnosti, a to většinou v českých zemích.. Některé z písemností zakoupil do svých sbírek již zakladatel muzea František Slaměník.

Sbírka obsahuje převážně písemný materiál různého charakteru. Významnou část tvoří přes 90 fondů osobností a korporací, zejména učitelů, pedagogických institucí a organizací. Dalším typem písemností jsou rukopisy a strojopisy dosud nevydaných pramenných materiálů (např. vzpomínky učitelů, pamětní knihy nebo kroniky škol) a nepublikovaných studií či diplomových prací, které se tematicky vztahují k dějinám školství a komeniologii. Samostatnou částí sbírky je soubor školní dokumentace. Jsou to především vysvědčení, školní sešity, žákovské knížky, třídní knihy, aktový materiál, rozvrhy hodin, školní výkresy a písemné práce. Ve sbírce jsou uloženy také fotografie žáků a učitelů, tabel, školních budov a vybavení tříd. Dalším druhem předmětů jsou medaile, odznaky a plakety s motivem Jana Amose Komenského nebo pamětní plakety škol. Sbírka zahrnuje také drobný písemný či tištěný komeniologický materiál (předměty z oboru filokartie, filatelie, filumenie a další merkantilie jako jsou pozvánky, plakáty, fotografie apod.).

Mezi nejvzácnější sbírkové předměty se řadí rukopisy dvou dopisů Jana Amose Komenského z 60. let 17. století, Kniha zapisování smluv svatebních města Přerova se svatební smlouvou Jana Amose Komenského, rukopisy Karla Čapka, Johanna Heinricha Pestalozziho, pozůstalost národního buditele Daniela Slobody, zakladatele muzea Františka Slaměníka, kustoda muzea a propagátora esperanta Josefa Krumpholce, učitelů Viléma Trylče, Emanuela Strnada, Vladimíra Konvičky, Josefa Dostála, Rudolfa Vanýska, Josefa Müllera a řady dalších. Roku 1996 darovala Pedagogická fakulta Ostravské univerzity muzeu sbírku diplomových prací a tzv. Archiv dějin učitelstva.

Sbírka je často využívána badateli při studiu životopisů jednotlivých učitelských osobností, ale skrývá velký potenciál i pro badatele věnující se vývoji školství a jeho jednotlivých aspektů, například vývoji školních sešitů, školních vysvědčení či klasifikace. U této podsbírky je možné pouze prezenční studium. Badatelům jsou v případě zpracovaných pozůstalostí k dispozici tištěné inventáře. K 31. 12. 2019 obsahovala sbírka 21 072 evidenčních čísel.

Sbírku spravuje Mgr. Helena Kovářová (Oddělení společenských věd). 

Tato podsbírka je kvůli rekonstrukci budovy Horní náměstí 35 až do odvolání nepřístupná pro veřejnost.