Archeologie

Archeologická sbírka zahrnuje z chronologického hlediska předměty, vzniklé či shromážděné v důsledku lidské činnosti od starší doby kamenné, přes období mladší a pozdní doby kamenné, doby bronzové, laténské, římské, epochu středověku až po raný novověk (do konce 17. století).

Archeologickou sbírku tvoří převážně archeologické nálezy získané jak nahodilými akcemi a povrchovými prospekcemi, tak i systematickými i záchrannými archeologickými výzkumy, prováděnými převážně na území  střední Moravy (převážně se však jednalo o Přerovsko, Tovačovsko, Kojetínsko, okolí Němčic nad Hanou, Nezamyslic, Mořic, Tištína a Víceměřic). Po druhé světové válce byly do archeologické sbírky zařazovány až na výjimky jen předměty, nabyté archeologickými výzkumy a sběry na území přerovského okresu. Jádrem archeologické sbírky se stala rozsáhlá archeologická sbírka řídícího učitele Antonína Teličky (1866-1925), čítající přes 10 000 ks artefaktů, odprodaná v roce 1921 městu Přerovu. Počátkem 30. let 20. století byl inventář původně samostatného Teličkova archeologického muzea sloučen s archeologickou sbírkou Městského musea v Přerově, shromažďovanou od počátku 20. století..

Obsah archeologické sbírky představují převážně artefakty, nebo jejich zlomky (z funkčního hlediska jde zejména o předměty denní potřeby, nástroje, pomůcky, zbraně popř. součásti výstroje, šperk, toaletní potřeby, součásti oděvu, zvláštní předměty, surovinu a polotovary) zhotovené z keramiky (zcela převažující materiál), kamene, kosti a parohu, kovu (měď, bronz, železo, zlato, stříbro i elektron), skla a skelné hmoty a z různých organických materiálů. Sbírka zahrnuje i několik kopií pravěkých artefaktů. Součástí sbírky jsou také další nezbytné položky inventáře archeologických výzkumů (antropologický a osteologický materiál, vzorky z vrstev apod.).

K nejvýznamnějším nálezovým souborům, uloženým v archeologické sbírce, náleží bezpochyby nálezy skeletů zvířat poslední ledové doby  z nejvýznamnější archeologické  lokality Přerovska - Předmostí (včetně proslulých mamutích kostí, klů a stoliček),  bronzové depoty z Přerovska, případně vůbec nejstarší poklad kovových předmětů na Přerovsku, datovaný do období pozdní doby kamenné, objevený výzkumem na hradisku „Nad Zbružovým“ v Hlinsku u Lipníka nad Bečvou. Větší část nálezů z této významné lokality pozdní doby kamenné (57000 ks předmětů), je rovněž součástí archeologické sbírky.

Z období raného středověku můžeme vzpomenout např. velkomoravské šperky ze zlata, stříbra a bronzu, jakožto součásti výbavy dvou bohatých ženských hrobů, objevených na Horním náměstí v Přerově. Významné jsou též další nálezové soubory z období raného a vrcholného středověku, získané výzkumy na přerovském Horním náměstí jak na parcelách měšťanských domů, tak i přerovského zámku.

Archeologická sbírka obnáší celkem 107 648 kusů předmětů (stav na konci r. 2019).

Pro práci se sbírkou je k dispozici písemná evidence, významné předměty jsou zachyceny v formou kresebné i fotografické dokumentace. K artefaktům, které byly nabyty terénními archeologickými výzkumy, jsou k dispozici nálezové zprávy v tištěné podobě. Práci se sbírkou usnadňuje také podrobný katalog archeologických lokalit, zpracovaný v návaznosti na jednotlivá katastrální území okresu Přerov.

Nejvýznamnější předměty archeologické sbírky jsou vyobrazeny v knižním průvodci expozicí Archeologie Přerovska, který rovněž popisuje okolnosti vzniku archeologické sbírky přerovského muzea a obsahuje též zatím nejobsáhlejší aktuální bibliografii k archeologické tématice v regionu.

Sbírku spravuje Mgr. Aleš Drechsler (Oddělení společenských věd).