Schenk Zdeněk, Mgr., Ph.D.

Funkce: terénní archeolog, záchranné archeologické výzkumy
Telefon: 775 881 407
Email: schenk@prerovmuzeum.cz

Vzdělání

1999 - 2006
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor Archeologie

2007 - dosud
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, doktorandské studium na Ústavu archeologie a muzeologie

Specializace

Nedestruktivní průzkum Moravské brány a Záhoří se zřetelem na paleolitické, neolitické  a protohistorické osídlení, vedení záchranných archeologických výzkumů v historických jádrech měst, preventivní prospekce s detektorem kovů.

Praxe

2005 – dosud
Muzeum Komenského v Přerově - vedení terénních výzkumů

Účast na odborných projektech

Spolupráce na projektu Preventivní archeologie Archeologického centra Olomouc, koordinátor pro Přerovsko (2011-2012)

Publikační činnost

 • Schenk, Z.: Martin Zebersky a jeho let bez návratu. Lipník nad Bečvou 2020.
 • Schenk, Z. – Doupal, J.:  Nejstarší osídlení katastru obce Skalička u Hranic ve světle archeologických pramenů. In: Skalička. Dějiny a současnost obce. Skalička 2018, s. 14–24.
 • Holík, J. – Janiš D. – Langová, J. – Schenk, Z. – Štětina, J. – Vrla, R. – Vácha, J.: Hrady Zlínského kraje. Lukov, Spolek přátel hradu Lukova, 2018, 333 s.
 • Schenk, Z.: Památník jednoty bratrské v Přerově. In: Ingredere hospes X. Časopis Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Kroměříži. Kroměříž 2017, s. 147–152.
 • Schenk, Z.: 150 let od narození Antonína Teličky (*20. 4. 1866 – † 5. 1. 1925). In: Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov 2017, s. 152–157.
 • Schenk, Z.: Vzpomínka na muzeologa a archeologa Jana Mikulíka (*20. 1. 1956 – † 27. 7. 2017). In: Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov 2017, s. 158–163.
 • Schenk, Z. - Mikulík, J.: Nejstarší osídlení obce Týn nad Bečvou ve světle archeologických pramenů.  In: Týn nad Bečvou. Dějiny a současnost obce. Přerov 2017, s. 7–23.
 • Žákovský, P. – Schenk, Z.: Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války. Přerov – Brno 2017.
 • Schenk, Z. - Mikulík, J.: Nejstarší osídlení obce Dobrčice. In: Dobrčice v minulosti a přítomnosti. Dobrčice 2016, s. 17 – 35.
 • Schenk, Z. - Mikulík, J.: Archeologické objevy v Lipníku nad Bečvou. In: Lipník nad Bečvou, naše město 2016. Lipník nad Bečvou 2016, s. 6–31.
 • Schenk, Z. - Mikulík, J.: Nejstarší osídlení obce Olšovce. In: Olšovec v proudu dějin. Olomouc 2016, s. 6 – 16.
 • Schenk, Z. - Mikulík, J.: Nové archeologické nálezy v městě Přerově a jejich prezentace. In: Přerov – Na Marku, příběh jednoho místa. Svědectví archeologických pramenů aneb Kudy kráčel Komenský. Přerov 2016, s. 46–100.
 • Schenk, Z. - Mikulík, J.: Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Maří Magdaleny v Předmostí u Přerova. In: Historický Přerov II, špacírování po městě a okolí s Mirkou Švástovou. Sborník příspěvků. Přerov 2016, s. 7–14.
 • Schenk, Z.: Nejstarší osídlení katastru obce Špičky. In. Špičky. Dějiny a současnost obce. Špičky 2015, s. 6–16.
 • Jílek, J. – Schenk, Z. – Vích, D.: Nové nálezy kovových součástí opasku cizího původu z raného středověku východních Čech a střední Moravy. Archeologia  barbarzyńców, 2014, s. 547–558.
 • Mikulík J. - Schenk, Z.: Předmostí u Přerova. 120 let od objevu hrobového areálu lovců mamutů.   In: Sborník Státního okresního archívu Přerov. Přerov 2014, s. 5–12.
 • Schenk, Z. - Mikulík J.: Zjišťovací archeologický výzkum zvonice v Dřevohosticích. In: Sborník Státního okresního archívu Přerov. Přerov 2014, s. 16– 29.
 • Schenk, Z. – Mikulík J.: Přerov - Na Marku. Archeologický odkryv sboru a domu se školou jednoty bratrské.  In: Sborník Státního okresního archívu Přerov. Přerov 2013, s. 5 – 24.
 • Svoboda, J. – Mikulík, J. – Novák, M. – Polanská, M. – Schenk, Z. – Wilczynski, J. – Wojtal. P.: Předmostí. Building an authentic museum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i., 2013. 79 s. The Dolní Věstonice Studies 19. ISBN 978-80-210-6189-7. 
 • Schenk, Z.: Osídlení katastru Dluhonic ve světle archeologických pramenů. In: Dluhonice 1141 – 2012, Dluhonice 2012, s. 7–25.
 • Figeľ, D. – Hložek, M – Hošek, J. – Schenk, Z. – Žákovský, P. Interdisplinární analýza roztržené železné hákovnice z hradu Helfštýn, Castellogica Bohemica 12, Praha 2010, s. 477-488
 • Schenk Z. – Mikulík, J. Výsledky archeologických výzkumů kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku nad Bečvou, In: Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov 2011, s. 34-45
 • Schenk Z. – Mikulík, J. Poznámky ke středověkému osídlení města Přerova z pohledu nových archeologických výzkumů. In. Historický Přerov. K nejstarším dějinám města Přerova 2011, s. 9-25
 • Kuča, M. – Schenk, Z. – Nývltová Fišáková, M. Lengyelské sídliště v Dluhonicích, okr. Přerov a jeho postavení v rámci počátku mladšího stupně lengyelské kultury v prostoru Moravské brány. AMM Sci soc. 2010/96/1, Brno 2011, s. 33-57
 • Zdeněk S. – Mikulík, J. Dějiny archeologických výzkumů v areálu přerovského zámku (In. Memoriam PhDr. Jiří Kohoutek, CSc.). In. Lapáček, J. (ed.), Přerovský zámek. ISBN 978-80-254-8815-7. Přerov 2010, s. 9–31
 • Zdeněk S. – Mikulík, J. Výjimečný most na výjimečném místě – Význam místa z pohledu archeologie. In.Výjimečný most na výjimečném místě, Přerov 2010
 • Drechsler, A. – Hýbl, F. - Mikulík, J. -  Peška, V. – Schenk, Z. – Svoboda, J. Archeologie Přerovska. Průvodce k expozici Archeologie Přerovska v Muzeu Komenského v Přerově, Památníku lovců mamutů v Přerově-Předmostí a Malému školnímu muzeu lovců mamutů při ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Předmostí, 2010
 • Kuča, M. - Schenk, Z. Objekt kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva. In Ročenka Archeologického centra Olomouc 2007. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2007. od s. 57-66, 10 s. ISBN 978-80-86989-06-8.
 • Schenk, Z. - Kuča, M. - Hložek, M. - Dočkalová, M. - Dreslerová, G. - Gregerová, M. - Krupa, P. - Trojek, T. Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva. In Ročenka 2006. 1. vyd. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc. Příspěvková organizace, 2007. od s. 38-56, 19 s. ISBN 978-80-86989-06-8.
 • Procházka, R. - Drechsler, A. - Schenk, Z. Raně středověká sídelní aglomerace Přerov (8.-12.století) - současný stav poznání. Archeologické rozhledy, Praha : Archeologický ústav AV ČR Praha, LVIII-2006, 4, od s. 668 - 694, 27 s. ISSN 0323-1267. 2007
 • Schenk, Z. Nejstarší neolitické osídlení jihozápadní části Moravské brány. Sborník Státního okresního archívu v Přerově, Přerov, 2006, od s. 6-41. 2004
  2004
 • Schenk, Z. Předmostí dosud nezkoumané. Pravěk nová řada, Brno: Ústav archeologické památkové péče, 11/2001, od s. 371-379, 9 s. ISSN 8086399079. 2002
  2000
 • Schenk, Z. Nové povrchové sběry na území Přerova a jeho okolí. Pravěk nová řada, Brna: Ústav archeologické památkové péče, 8/1998, od s. 227 – 239, 13 s. ISSN 8086399079. 1999

Publicistika

 • Schenk, Z.: Archeologické nálezy z výzkumu nádvoří zámku Lipník nad Bečvou. In: Lipenské listy, č. 5, ročník XX, květen 2018, s. 14
 • Schenk, Z.: Archeologické objevy v Zámecké ulici v Dřevohosticích. In: Dřevohostický zpravodaj 2/2017, s. 6 –7.
 • Schenk, Z.: Havárie německého stíhacího letounu v Tučíně ze 17. 12. 1944, Zprávičky z Tučína č. 33/2015, s. 26-29
 • Schenk, Z. – Dlouhá, K.: Nález stříbrné římské mince v Tučíně, Zprávičky z Tučína č. 33/2015, s. 25-26
 • Schenk, Z. – Mikulík, J.: Nejstarší vodovod v Lipníku pochází z roku 1541, Lipenské listy č. 5, ročník XVII., květen 2015, s. 15
 • Schenk, Z. – Mikulík, J.: Nejstarší raně středověké osídlení obce Dobrčice, Dobrčické noviny, ročník V., 31. března 2015, s. 9-10
 • Schenk, Z. – Mikulík, J.: Antonín Telička - doživotní strážce muzea, Nové Přerovsko, pátek 13. března 2015, s. 13
 • Schenk, Z. – Mikulík, J.: Objev renesančních kachlů v Dobrčicích na Přerovsku, Dobrčické noviny č. 1/2014, ročník IV., s. 15-16.
 • Schenk, Z. – Mikulík, J.: Archeologický výzkum zámeckého parku v Lipníku, Lipenské listy, 2014, s. 18.
 • Schenk, Z. – Hlavačka, J.: Kdo dopadl do pole u Tučína? Schmidt nebo Winter?, Nové Přerovsko, pátek 19. prosince 2014, s. 12.
 • Schenk, Z.: Letecká bitva nad Hanou měla i americké oběti, Nové Přerovsko, pátek 5. září 2014, str. 13.
 • Schenk, Z.: Václav Martínek stál u zrodu významných archeologických objevů. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, pátek 13. září 2013, s. 12.
 • Schenk, Z.: Pamětní desku starého Přerova vytvořil Josef Baják. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, pátek 27. září 2013, s. 13.
 • Mikulík, J. – Schenk, Z.: Předmostí: Místo s nevyčerpaným potenciálem. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 14. 12. 2012, s. 14.
 • Schenk, Z.: Hřebenem od Dobrčic se česali před 1500 lety, perly Muzea Komenského, in: Přerovský deník, 23. září 2011, s. 12
 • Schenk, Z.: Před třiceti lety byl v Předmostí nalezen unikát, perly Muzea Komenského, in: Přerovský deník, 16. září. 2011, s. 12.
 • Mikulík, J. - Schenk, Z.: Příběh mamutího klu, perly Muzea Komenského, in: Přerovský deník, 2011, s. 12.
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.: Tajemství ukryté pod podlahou Farního kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku n. Bečvou, Lipenské listy č. 1/ročník XII., leden 2010, s. 12
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.: Pod podlahou koníren byla nalezena mince z roku 1800, Lipenské listy č. 7-8/ ročník XI. červenec/srpen 2009, s. 15
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.: Archeologický výzkum před lipenským zámkem přinesl nová zjištění, Lipenské listy č. 6/ ročník XI., červen 2009, s. 14
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.: Archeologické objevy v místě stavby prodejny Lídl v Osecké ulici, Lipenské listy č. 12/ročník X., prosinec 2008, s. 11

Výstavy

Užití kamene v pravěku, Muzeum Komenského v Přerově, 2005
Viva Mexico, Muzeum Komenského v Přerově, 2. 7 - 31. 8. 2008
Archeologie na hradě Helfštýně, Muzeum Komenského v Přerově, 18. 9 - 31. 12. 2009
Výstava o Tyršově mostě, Muzeum Komenského v Přerově, 2010
Město Lipník v proměnách staletí, 26. 3. – 14. 8. 2011
Detektory v archeologii, jak pomáhat a neublížit, 11. 2. – 1. 6. 2014 (kurátor výstavy)
Zkáza z nebe (kurátor výstavy spolu s A. Drechslerem), 20. 11. 2014 – 15. 3. 2015
Středověké až raně novověké zbraně Přerovska, 13. 10. 2017 – 31. 3. 2018 (kurátor výstavy)

Přednášková činnost (okruhy)

Osobnosti středomoravské archeologie
Archeologické lokality okresu Přerov